Tonfilmsanläggningar

Translate

Tonfilmsanläggningar från AGA-Baltic.
Citat hämtade ur fem olika broschyrer från åren 1930-32.

 

 

Tontillsats [1930]
Bilden visar en projektorapparat av standardtyp ombyggd av AGA-BALTIC för tonfilm.
A = tonlampa. B = ljusprojektor. C = stativ med drivmekanism. D = fotoelektrisk cell med fjädrande upphängning.

Tontillsats [1931]
Vid vår tonprojektor ledes filmen i en ”fjädrande filmbana”, vilken har till ändamål att utdämpa alla de oregelbundenheter, som eljest skulle uppstå i filmens frammatningshastighet. Filmen ledes vid denna anordning över kullagerförsedda styrrullar. Dessa äro synnerligen väl lagrade, så att de med fullständig precision bringas att uppbära filmen utan glidfriktion. På grund härav kommer filmen ej att genom beröringen med några maskindelar nötas. Varje möjlighet till att filmen skadas under sin gång genom tonprojektorn, är således effektivt undanröjd, varför vid en projektionsapparat med vår tonfilmstillsats slitaget icke är större än det av bildprojektorn förorsakade.

Genom en speciell, i alla större kulturländer patentsökt anordning i samband med tonprojektorn ernås, att filmen framföres med exakt konstant hastighet, något som ej kunnat ernås vid något annat äldre system. Ljudet blir genom denna anordning synnerligen rent och naturtroget. Detta resultat erhålles genom samverkan mellan ett dämpande dubbelsvänghjul och en lämplig filmslinga, vilken löper i fjädrande, fria bukter.

Stundom inträffar, att ojämnheter finnas i kanterna av filmens ljudband, vilka kunna åstadkomma störande biljud. Genom vårt ställbara tonfönster finnes möjlighet att eliminera denna störningskälla. Å andra sidan ger detta möjlighet att få med exakt hela ljudranden, vilket är viktigt, då eljest vid filmer upptagna enligt vissa system ljudförvrängning kan uppkomma. I tontillsatsen är ett första förstärkaresteg inbyggt.

Förstärkare [1930]
De kraftförstärkare, som komma till användning, äro av AGA:s nya konstruktion. De innehålla två förstärkarsteg av mycket stor effekt. Genom att i konstruktionen flera förstärkarsteg efter varandra undvikits, blir ljudet rent och klart samt fritt frän störningar, vilket är av stor vikt vid en tonfilmsanläggning. Förstärkarna kunna lätt utbyggas för högre effekt, om anläggningen skall flyttas till större lokal. AGA:s förstärkare äro synnerligen kompakt byggda och erfordra därför obetydligt utrymme.

Förstärkare [1931]
Mellanförstärkaren utgöres av ett förstärkaresteg med pentodrör, som ytterligare förstärker de från tontillsatsen kommande ljudbärande svängningarna.

De ljusimpulser som genom fotocellförstärkarna förvandlas till elektriska impulser införas i mellanförstärkaren för att där uppnå den ingångsspänning som kraftförstärkaren fordrar.

Kraftförstärkaren är utbyggd med två förstärkarsteg för mycket stor sluteffekt. Vid konstruktionen är särskild hänsyn tagen till kravet på ett rent och klart ljud, fritt från störningar, vilket är av stor vikt vid en tonfilmsanläggning. Våra förstärkare äro synnerligen kompakt byggda och erfordra därför obetydligt utrymme. Den för kraftförstärkarens drift erforderliga högspänningen erhålles från en likriktare, matad från växelströmsnät eller särskild omformare.

Förstärkare [1932]
AGA-Baltics förstärkare har en mycket god frekvenskarakteristik. Mellan 50-7000 perioder förefinnes endast 1 d.B. variation, vilket måste anses vara synnerligen tillfredsställande.

Aga-Baltic har 5 olika förstärkaretyper från 5 watts utgångseffekt för de minsta biograferna till 150 watt för de allra största.

Vi föra förstärkare i följande storlekar:
5 w. utgångseffekt motsvarande 20 w. anodeffekt.
20 w. utgångseffekt motsvarande 80 w. anodeffekt.
30 w. utgångseffekt motsvarande 120 w. anodeffekt.
75 w. utgångseffekt motsvarande 300 w. anodeffekt.
150 w. utgångseffekt motsvarande 600 w. anodeffekt.

Lättsköttheten är icke enbart beroende på antalet manöverorgan. Man torde snarare kunna säga, att vad som först och främst erfordras är, att man vid rörbyten lätt kan lokalisera det felaktiga röret och snabbt kan verkställa utbytet. Dessa fordringar uppfylla Aga-Baltics förstärkare på ett utmärkt sätt.

 

Frekvensmeter [1931]
På frekvensmetern avläses projektormotorernas hastighet. Vid stumfilmsprogram är hastigheten ej av större betydelse, då däremot tonfilmen fordrar absolut konstant hastighet, 24 bilder per sekund, motsvarande 50 perioder på frekvensmetern.

Tonregulator [1931]
Erfarenheten har visat, att tonfilmer variera högst avsevärt i ljudstyrka. En känslig och pålitlig ”fader” är därför en nödvändig detalj i utrustningen. Instrumentet innehåller förutom volymkontroll även en anordning för reglering av klangfärgen.

Salongskontroll [1932]
Alla biografägare veta hur pass viktig ljudstyrkeregleringen är för ett verkligt förstklassigt framförande av filmen. Särskilt om filmen är ojämnt inspelad, är det önskvärt att ljudstyrkan kan regleras från salongen, där man givetvis har den bästa möjligheten att avgöra, om ljudet är för starkt eller för svagt. Aga-Baltics nya salongskontroll gör reglering från salongen möjlig. En fördel är att den är likadant graderad som volymkontrollen på förstärkaren, vilket gör skötseln enklare.

Högtalare [1930]
Högtalarna äro av den elektrodynamiska typen, vilken för detta ändamål är den enda lämpliga. En elektrodynamisk högtalare kan återgiva både höga och låga toner korrekt och har förmåga att taga upp mycket kraftiga ljudeffekter utan att överbelastas och skrälla. Varje högtalare i en AGA-BALTIC tonfilmsanläggnmg består av fyra högtalaresystem, hopkopplade till ett batteri.

Högtalare [1931-A]
Till varje anläggning höra två högtalare, den ena avsedd att placeras bakom duken och den andra i maskinrummet. Scenhögtalaren består av två sammankopplade elektrodynamiska högtalaresystem av vårt eget patentsökta fabrikat, särskilt ägnade att återgiva såväl höga som låga toner i riktiga proportioner. Genom kontrollhögtalaren, som monteras i maskinrummet, kan maskinisten avlyssna ljudkvaliteten och ljudstyrkan. Högtalaren utföres med att elektrodynamiskt system av vår egen tillverkning. Den är försedd med separat volymkontroll.

Scenhögtalare [1931-B]
Scenhögtalaren består av fyra stycken sammankopplade elektrodynamiska högtalarsystem av vårt eget patentsökta fabrikat. Den monteras bakom duken på en för ändamålet konstruerad konsol. Högtalaren har ett mycket stort frekvensområde och är försedd med med ett extra membran, som ökar volymen vid låga toner.

Direktdrivna skivbord [1931]
Vid anläggningar för ljud på skivor är det av största vikt att erhålla ett gott skivbord, vilket är sammankopplat med bildprojektorn på ett sätt, som effektivt förhindrar varje möjlighet till förskjutning mellan bild och ton. Vid vår anordning tillföres drivkraften från projektorn till borden genom en böjlig axel, vilken icke kan slira. Borden äro försedda med skyddsräcke samt pick-up’s av tillförlitligaste konstruktion, vibrationsfritt upphängda. Skivtallrikarnas jämna gång åstadkommes genom balanshjul med oljefyllda dämpningsbanor. Det enkla, skivbordet användes huvudsakligen för ljudfilmsanläggningar med två projektorer.


Skivbord med två tallrikar [1931]
Vid enkelanläggningar med enkelt skivbord måste paus göras mellan varje akt. För att möjliggöra att även vid enkelanläggningar flera akter skola kunna spelas i följd utan paus, hava vi konstruerat ett skivbord med två tallrikar. Med hjälp av en särskild startreläanordning startas den ena skivtallriken strax innan den andra stannas, så att ljuden från de båda skivorna omärkligt flyta i varandra.

Startreläbox [1931]
Vid anläggningar med en projektor och skivbord med två tallrikar kan man hopskarva flera akter även vid skivprogram. På filmens ena sida fastlimmas en stanniolremsa på visst avstånd från sista bildrutan i akten. När kontaktskenan i bildprojektorn nås av denna remsa, slutes en strömkrets som igångsätter den andra skivtallriken, vilken dessförinnan gjorts startklar. När nästa akts bild inkommer i bildprojektorn är den till bilden hörande tonen framme vid andra tallrikens ljuddosa.

Ouverturebord [1931]
Ett s. k. ouverturebord har en mycket mångsidig användbarhet. Det användes som ersättning för orkestern på stumfilmsbiografer, till förspel och mellanaktsmusik på ljudfilmsbiografer och lämpar sig dessutom väl för alla lokaler, där musikunderhållning önskas. Ouverturebordet innehåller 2 kompletta elektriska grammofonverk med elektriska pick-ups, vilka anslutas till en förstärkare. De båda skivtallrikarna kunna kopplas in växelvis. Borden drivas med normal hastighet för grammofonskivor och sålunda ej med den reducerade hastighet, som användes för ljudfilmsskivor.

Förstärkareomformare [1931]
Förstärkareomformaren lämnar vid anläggning, driven på likströmsnät, 50-periodig växelström till glödtrådarna och till högspänningslikriktaren för kraftförstärkarens slutsteg. Omformaren är av enankartyp samt försedd med transformator och reostat för inreglering av rätt spänning.

Motorgenerator för växelströmsdriven anläggning [1931]
Projektormotorerna, högtalarnas magnetfält och kräftförstärkarens försteg matas med 220 V likström. Därför erfordras vid anläggningar avsedda att drivas på växelströmsnät en motorgenerator. Motorn är av kortsluten 3-fastyp och generatorn av shunttyp med kollektor. Maskinerna äro av bästa svenska fabrikat.

Instrumenttavla [1931]
En redigt och överskådligt uppställd instrumenttavla är till stor nytta för den person, som skall sköta ljudfilmsanläggningen. Ljudfilmsapparater erfordra stor snabbhet hos maskinpersonalen, och alla tekniska detaljer måste vara väl genomtänkta, så att föreställningarna kunna ske utan avbrott.

I instrumenttavlan samlas anläggningens matarledningar. Den är sålunda försedd med säkerhetsapparater, huvudströmbrytare, mätinstrument samt pådrag för omformare.