AGA Medisch

 Translate

 

 

AGA Thermovision

 AGA couveuse in AGA museum

 

 

AGA couveuse / incubator

 

 

AGA beademing

 

 

AGA bloed, hartlongmachine

  AGA anestor

 AGA medishe Apendage 

 AGA Infrared Systems AB Lidingö 

AGA narcosegas, Lustgas

Medisch maat glas van AGA

     

       

Enligt uppslag av doktor Dahlén, AGA. Rören försedda med glaskolv och pumpade vid Svenska Radio AB.

Elektronrör för push-pullförstärkning, sitter på träställning. 1919

 AGA-produkterna kuvös och hjärt, lungmaskin.

hart long machine 1927

Ovan syns Daléns uppfinning- Respirator. OBS dammsugare som agerar fläkt

hart long machine 1927

Europe’s first functioning heart-lung machine 
AGA has also produced a wide range of medical equipment over the years. The Spiropulsator, a combined anaesthetic apparatus and respirator, was launched in 1934. The AGA Sedator – launched in 1937 – provided pain relief using nitrous oxide during childbirth. In 1952-54, after ten years of research and experiments, AGA built Europe’s first, and the world’s second, functioning heart-lung machine for operations on a heart drained of blood. The first operation on a human was performed in 1954. The AutoChemist automatic laboratory was launched by AGA in 1966. It was an automatic analyser and could perform 3,000 analyses an hour, which previously was conducted by 100 laboratory employees.

AGA Innovation. Kemilaboratoriet. 1968

kuumennus Invärmningstation.

“Något exakt årtal för när den aktuella kuvösen kom till barnkliniken har jag inte, men jag tror mig veta att den var ny 1963. Kuvösen fick namnet ”Tunnan” av oss som vårdade barnen. Inköpspriset var 3500 kr vilket motsvarade ca 4 månadslöner för en sjuksköterska (min ingångslön 1959 var 880 kr/mån). Den var verkligen ett ”lyft”, den hade fina rena linjer och gav bra möjlighet att övervaka barnets tillstånd. De ställbara sidoplåtarna fick barnen att känna sig mer ombonade.

Lampan, som gav strålningsvärme tillverkades av LUMA, som fyndigt använde den i sin reklam med ett barn i nämnda kuvös och texten ”LUMA – från första stund”. De var dessutom lätta att rengöra, något man knappast kan säga om dagens intensivvårdskuvöser.

Barnen vårdades helt och hållet av barnsköterskor och sjuksköterskor och då barnen var mogna att gå hem fick föräldrarna vara med och klä på dem med sina egna kläder, varefter de fick lämna avdelningen. De vägde då ca 2500 gram.

1976 kom en barnläkare som införde nya rutiner. Föräldrarna gavs tillfälle att vara med vid vården och att amma dem. Vi var övertygade om att antalet infektioner skulle öka, men så blev inte fallet, säkert mycket tack vare stränga hygienföreskrifter.
Möjligheten till intensivvård var mycket begränsade om man jämför med dagens moderna vård. Men det finns flera exempel på att även mycket för tidigt födda och lågviktiga barn överlevde med extra värme och syrgastillförsel och uppfödning med moderns bröstmjölk via sond. Själv har jag ett gudbarn som var ca 2,5 månader för tidigt född och som vid födseln vägde 880 gram och som vägde 810 gram som minst. Hon är idag helt frisk och tvåbarnsmamma. Samtidigt vårdades en annan liten flicka med liknande födelsevikt med samma goda resultat.

1974 anlände AGA:s första intensivvårdskuvös till avd.18 Barnkliniken, men våra kära ”tunnor” fanns kvar då vi flyttade till nuvarande barnklinik 1981, där de successivt ersatts med alltmer tekniska under.

Google vertaling

“Iets exacte jaar waarin de huidige couveuse kwam naar het ziekenhuis van de kinderen, heb ik niet, maar ik denk dat ik weet dat het nieuw was in 1963. De incubator werd de naam” barrel “onder ons die de kinderen verpleegd. De aankoopprijs werd SEK 3.500 die ongeveer 4 maanden vertegenwoordigd voor een verpleegkundige (mijn aanvangssalaris in 1959 was 880 SEK / maand). Het was echt een ‘lift’, het had mooie strakke lijnen en gaf goede gelegenheid om de toestand van het kind te bewaken. De verstelbare zijplaten kregen de kinderen om meer huiselijke sfeer.

De lamp, die de stralende warmte geproduceerd door de LUMA, die geestig gebruikte het in hun reclame met een kind in de couveuse en de tekst gaf “LUMA – vanaf het eerste moment”. Ze waren ook gemakkelijk schoon te maken, niemand kan moeilijk zeggen over de huidige intensieve zorg incubators.

De kinderen werden volledig verzorgd door kindermeisjes en verpleegkundigen, en wanneer de kinderen klaar om naar huis te gaan waren, de ouders participeren en kleed ze met hun eigen kleren, waarna ze moesten de afdeling te verlaten. Ze woog ongeveer 2500 gram.

1976, een kinderarts die nieuwe procedures ingevoerd. De ouders kregen de kans om de zorg te wonen en borstvoeding hen. We waren ervan overtuigd dat het aantal infecties zou toenemen, maar dit gebeurde niet, zeker veel dank aan strenge hygiënische voorschriften.
De kans voor de intensive care was zeer beperkt in vergelijking met de huidige moderne gezondheidszorg. Maar er zijn verschillende voorbeelden waar zelfs veel te vroeg geboren en een laag geboortegewicht baby overleefde met extra warmte en zuurstoftoevoer en het fokken met de moedermelk via de sonde. Ik heb zelf een petekind die was ongeveer 2,5 maand te vroeg geboren en die bij de geboorte woog 880 gram en een gewicht van minimaal 810 gram. Ze is nu helemaal gezond en moeder van twee kinderen. Ondertussen verpleegd ander meisje met soortgelijke geboorte gewichten met dezelfde goede resultaten.

1974 kwamen AGA’s eerste intensive care incubator te avd.18 Children’s Hospital, maar onze lieve “barrels” werden verlaten toen we verhuisden naar de huidige pediatrische kliniek in 1981, waar ze geleidelijk vervangen door steeds meer technologische wonderen.

SIFONA Spray AB AGA_FAXIUS CA

 

Height-adjustable proctologic examination chair (electro-pneumatic) AGA-RE-PRO-LIFT, RPL-1060/EE

Proctologic examination chair (electro-pneumatic) AGA-RE-PRO, RP-1058/E

Proctologic examination chair (electric) AGA-PROKTO-LIFT, PRE-1067/EE

AGA Phleboliege  Venenuntersuchungs- und Behandlungsliege

AGA Phleboliege  Venenuntersuchungs- und Behandlungsliege

Gynäkologie Stuhl  merk AGA 14 jaar oud  ( van 1999 )

Gynäkologie Stuhl  merk AGA 14 jaar oud  ( van 1999 )

gynäkologischer Untersuchungsstuhl von AGA MED.

gynäkologischer Untersuchungsstuhl von AGA MED.

Hjärtlungmaskin

Hjärt-lungmaskin

narkosmask

oxygenator, hjärt-lungmaskin 1950

sugflaska

Den första hjärt-lungmaskinen i Lund, ca 1960

Hjärt-lungmaskin konstruerad av thoraxkirurgen Åke Senning i Stockholm och saluförd via firma AGA

Flag Counter

  1. vanaf 11-05-2013