test

Quelle: Wegweiser im Wirtschafts- und Verkehrsleben,

Kreis und Stadt Löbau, 1948

a

Löbau, ev. Friedhof. Hier ruht Julius Sandt (1856-1928), Brauereidirektor und
Förderer der Stadt Löbau. Er gründete 1890 die Actien-Malzfabrik Löbau an der
Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Fichtestraße) und betrieb ab 1896 die “Sächsisch-Schlesische-Kohlensäure-Industrie G.m.b.H.” an der Mathildenstraße (heute
Breitscheidstraße). 1911 bezog die Familie Sandt ihr Wohnhaus in der Breitscheidstraße,
bekannt als die “Villa Sandt“.
Julius Sandt erwarb sich hohe Verdienste für die Stadt Löbau und war eine hochgeachtete Pesönlichkeit, weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus.
Eine kleine Auswahl dessen, was Herr Sandt für die Stadt getan hat:
– Name der Stadt als Bierproduzent in alle Welt verbreitet,
– Initiator des ersten städtischen Kindergartens,
– Initiator des städtischen Museums,
– Gründer der Löbauer Bank (eine der wichtigsten Banken Deutschlands),
– Initiator der Herstellung des Siegeshains,
– des Kaiser-Wilhelm-Denkmals,
– des Denkmals 1813,
– Aufstellung der Postdistanzsäulen,
– Gründer des Gastwirtsvereins,
– Gründer der Malzfabrik und der Kohlensäurefabrik,
Mitbegründer der Neustadt (zusammen mit Baumeister Berthold hatte er Land gekauft) und vieles Anderes mehr.

Ansichtskarte, gelaufen 1913 – Lith. und Druck Adolf Göhde Nachf., Löbau.
Oben, rechts ist das Kohlensäurewerk zu sehen

Belangrijke jaren

1901 Svenska Carbid & Acetylen begint samen met Gustaf Dalen
1902 Gustaf Dalen toont acetyleen lassen voor de eerste keer in Zweden
1904 AB Gasaccumulator (AGA) is opgericht om acetyleengas technologie te exploiteren
1905 Gustaf Dalen vindt het knipperen apparaat, de AGA verbinding, de zon ventiel
1907 werd de Dalen mixer – de basis voor toekomstige productontwikkeling van AGA
1908 De eerste spoorlijn signaal met behulp van zwaailicht van AGA wordt in gebruik genomen
1909 Economische crisis, de herstructurering met de nieuwe eigenaren, Gustaf Dalen wordt president
1910 AGA vuurtorens zijn gevestigd in Latijns-Amerika
1911 AB Svenska Gasaccumulator, AGA, is genoteerd aan de Stockholm Stock Exchange
1912 Historische vuurtoren om voor het Panamakanaal, Gustaf Dalen ontvangt de Nobelprijs voor de Natuurkunde
1914 AGA begint een eigen productie van zuurstof
1916 AGA koopt AB Lux, de eerste AGA-lassen school begint training gas lassers
1919 Focus op de radio technologie, samen met ASEA en LM Ericsson
1925 Elektrische knipperlicht apparaat wordt gelanceerd
1929 Introductie van het AGA fornuis en geluid filmapparatuur voor bioscopen
1934 De Spiropulsator, de eerste belangrijke medische AGA technologisch product wordt gelanceerd
1935 Overname van AB Plåtförädling versterkt fabricage van lichte stalen radiatoren
1936 toegenomen medische vraag rechtvaardigt eigen lachgasproductie
1940 de eerste mobiele radio-apparatuur wordt geleverd aan de Gothenburg politie
1947 Overname van AB Tudor, maakt accu’s een nieuw belangrijk product veld
1951 De eerste fabriek voor de productie van vloeibaar gas wordt gebouwd op Lidingö, Stockholm
1953 Lancering van de unieke afstand meetinstrument, de AGA Geodimeter
1954 AGA start de productie van zwart-wit tv’s
1965 De recent ontwikkelde infrarood camera systeem, AGA ThermoVision, op de markt komt
1969 De eenvoudig te installeren Thermopanel radiator wordt gelanceerd
1970 Sven Ågrup wordt president, nieuwe strategie met een sterke focus op lucht gassen
1971 Samenwerkingsovereenkomst met L’Air Liquide in de Benelux en West-Duitsland
1973 Oprichting van de elektronica divisie
1975 Doorbraak voor zuurstof AGA’s bleken van houtpulp, Coronaverken opgenomen in de radiator van AGA divisie
1977 aanzienlijke penetratie van de Amerikaanse markt door overname van het gasbedrijf Burdox. · Lancering van gepatenteerde lasgas Mison
1978 Overname van AB Frigoscandia, een toonaangevend bedrijf in de ijzige, koude opslag en transport van voedsel
1979 Oxy-fuel technologie, opgericht in samenwerking met Smedjebackens Valsverk
1980 CTC-groep opgericht om verwarming te coördineren
1981 Marcus Storch wordt president. Eerste gas AGA diepvries op de markt komt
1982 Verkoop van de Pharos Group met een aantal bekende AGA producten, waaronder vuurtorens
1983 Sterke aanwezigheid gevestigd in de Noorse gasmarkt
1984 Verkoop van CTC Groep Saab-Scania. AGA laat industrie.
1985 Uddeholm en Tresor opgenomen in de AGA-groep. Speciaal staal en elektrische energie worden er nieuwe producten aan.
1986 toegenomen kracht in kooldioxide markt door overname van de Duitse Rommenhöller Groep
1987 Aankoop van gasbedrijf Duffour et Igon versterkt positie in Frankrijk.
1988 AGA verkoopt Uddeholm Tooling en ASSAB
1991 Keer terug naar Oost-Europa met gasbedrijven in de Baltische en andere landen
1994 Frigoscandia wordt een beursgenoteerde onderneming en verlaat het AGA-groep
1996 De verkoop van de aandelen in Gullspång merken einde van betrokkenheid bij de energie-industrie
09 augustus 1999 een Duitse groep AG maakt een openbaar bod op AGA
2000 Februari 9 De Europese Commissie keurt de verwerving en AGA wordt verkocht voor 3,5 miljard euro.

Important Years

 • 1901 Svenska Carbid & Acetylen starts association with Gustaf Dalén
 • 1902 Gustaf Dalén demonstrates acetylene welding for the first time in Sweden
 • 1904 AB Gasaccumulator (AGA) is formed to exploit acetylene gas technology
 • 1905 Gustaf Dalén invents the flashing apparatus, the AGA compound, the sun valve
 • 1907 the Dalén mixer – the base for AGA’s future product development
 • 1908 The first railway signal using AGA’s flashing light goes into operation
 • 1909 Economic crisis, restructuring with new owners, Gustaf Dalén becomes president
 • 1910 AGA lighthouses are established in Latin America
 • 1911 AB Svenska Gasaccumulator, AGA, is listed on the Stockholm Stock Exchange
 • 1912 Historical lighthouse order for the Panama Canal, Gustaf Dalén receives the Nobel Prize in Physics
 • 1914 AGA starts its own oxygen production
 • 1916 AGA buys AB Lux, the first AGA welding school starts training gas welders
 • 1919 Focus on radio technology together with ASEA and LM Ericsson
 • 1925 Electrical flashing light apparatus is launched
 • 1929 Introduction of the AGA cooker and sound film equipment for movie theaters
 • 1934 The Spiropulsator, the first significant medical AGA technology product, is launched
 • 1935 Acquisition of AB Plåtförädling strengthens manufacture of light steel radiators
 • 1936 Increased medical demand justifies own nitrous oxide production
 • 1940 First mobile radio equipment is delivered to the Gothenburg police
 • 1947 Acquisition of AB Tudor, makes batteries a new important product field
 • 1951 The first factory for production of liquid gas is built on Lidingö, Stockholm
 • 1953 Launch of the unique distance measuring instrument, the AGA Geodimeter
 • 1954 AGA starts manufacturing black-and-white television sets
 • 1965 The recently developed infrared camera system, AGA Thermovision, reaches the market
 • 1969 The easy-to-install Thermopanel radiator is launched
 • 1970 Sven Ågrup becomes president, new strategy with strong focus on air gases
 • 1971 Cooperation agreement with L’Air Liquide in the Benelux countries and West Germany
 • 1973 Incorporation of electronics division
 • 1975 Breakthrough for AGA’s oxygen bleaching of woodpulp, Coronaverken incorporated into AGA’s radiator division
 • 1977 Significant penetration of U.S. market through acquisition of the gas company Burdox. ·Launch of patented welding gas Mison
 • 1978 Acquisition of AB Frigoscandia, a leading company in the freezing, cold storage and transport of food
 • 1979 Oxy-fuel technology established in cooperation with Smedjebackens Valsverk
 • 1980 CTC Group formed to coordinate heating operations
 • 1981 Marcus Storch becomes president. AGA’s first gas freezer reaches the market
 • 1982 Sale of the Pharos Group with a number of well-known AGA products including lighthouses
 • 1983 Strong presence established in the Norwegian gas market
 • 1984 Sale of CTC Group to Saab-Scania. AGA leaves manufacturing industry.
 • 1985 Uddeholm and Tresor incorporated into the AGA Group. Specialty steel and electric power become new product areas.
 • 1986 Increased strength in carbon dioxide market through acquisition of the German Rommenhöller Group
 • 1987 Purchase of gas company Duffour et Igon strengthens position in France.
 • 1988 AGA sells Uddeholm Tooling and ASSAB
 • 1991 Return to Eastern Europe with gas companies in the Baltic and other countries
 • 1994 Frigoscandia becomes a listed company and leaves the AGA Group
 • 1996 Sales of the shares in Gullspång marks end of involvement in power industry
 • 1999 August 9 the German group AG makes a public offer for AGA
 • 2000 February 9 the European Commission approves the acquisition and AGA is sold for 3,5 billion EURO.

TEST

Een voorloper van Electrozuur die niet lang bestond

OPRICHTING VAN DE AMSTERDAMSCHE ACETYLEEN-GAS-MAATSCHAPPIJ OP 19 JANUARI 1897

DIT MET 89 AANDEELHOUDERS

31 dec 1895

15 sept 1896 van Ledden Hulsebosch

Het nieuws van de Dag 08-06-1898

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

AGA 1644

AGA 1644

AGA 1644

AGA 1644

AGA 1644

AGA 1648

AGA 1648

AGA-Baltic 1651 1945

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA-Baltic 1651 1945-46 Eigendom AGA MUSEUM

AGA 1654 1945

AGA 1654 Steel cord

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA 1654 1945

AGA Baltic Suverän, misschien een AGA Baltic Type 752 Super-heterodyne Radioreceiver

AGA 1946

AGA 1654, AGA 1731,  AGA 1732,  AGA 1733, AGA  1734,  AGA 1741,  AGA 1742, AGA 1742L,

AGA 1751,  AGA  1752,  AGA 1752L,  AGA 1771,  AGA 1772,  AGA  1775,  AGA 1776

AGA  7505,  AGA 7506,  AGA  7535,  AGA  7546

AGA  1731 , AGA 1732

AGA 1731 en 1732

AGA-Baltic 1731 1946-47

AGA-Baltic 1731

AGA-Baltic 1731

AGA-Baltic 1731

AGA 1731  en  1733

AGA 1731  en  1733

AGA 1732

AGA 1732

AGA 1731

AGA 1733

AGA-Baltic 1733 1946-47

AGA-Baltic 1733

AGA 1733

AGA 1741

AGA 1741

AGA 1741

AGA 1741

AGA 1741

AGA 1741

AGA 1742 1946

AGA 1742

AGA 1742

AGA 1742

AGA radio van 1945 tot 1950

AGA 1945

Aga-Baltic 1946

1945-1946

AGA 551A – AGA 551B – AGA 5535 – AGA 5546 – AGA 1641 – AGA 1642 – AGA 1651 – AGA 1652

                           

AGA Baltic Luma Glimöga IG-33

AGA-Baltic 531 532

AGA-Baltic Superb 841 1945

AGA-Baltic Superb 841 1945

AGA-Baltic Superb 841 1945

AGA Suverän 7111

AGA Suverän 7111

AGA Suverän 7111

AGA Typ 8400 Rörradio

DIT IS DUS GEEN; AGA Baltic Superb 844

AGA Typ 8400

AGA Typ 8400

AGA Typ 8400

AGA Typ 8400 Rörradio

AGA 8400

AGA Typ 8400 Rörradio In de houten bak past een batterij ( accu)

AGA 8400

 AGA tomteradio.

????????

???????

AGA 375 TL

AGA 375 TL

AGA Baltic  Luma Glimöga IG-33

AGA BALTIC Europa 852 1945

AGA Ur broschyr för Centrum radio, 1945

AGA BALTIC Europa 855

AGA BALTIC Europa 855

AGA BALTIC Europa 855

AGA BALTIC Europa 855

AGA-Baltic 1641 1945

AGA-Baltic 1641 1945

 

AGA 1641 

 

AGA 1641