schema o – nr 153

Baltic K 20

K 20

Type KR ??

LINK K 20

K 20

Baltic Super 10

Baltic Super 20

Baltic K 20

Baltic K 25

LINK K 25

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA Baltic L3

AGA (Gasaccumulator) L-type III

AGA (Gasaccumulator) L-type III

Baltic superheterodyne K25 no. 503, ca 1928

 

 

 

 

vermoedelijk  Baltic 4 Triumph

AGA Baltic typ AH -33

 

 

 

 

Beskrivning vermoedelijk de DH 33

AGA 50

AGA-Schlager 62

AGA 132

Fig. 2. /(oppfill !,ssclz ema jör Agas clI!.-relsmotlagare lör allström, lyp 132. Exteriören jra/JIglir Il/i [illjellbilden.
IJiiure /ror/ våg på balterislIprama.
AGA-suprarna ha under de senaste åren blivit mer och
ll:er kända för sin goda korLvåg. Som brkat;!t ha speciellL
I id batLe riapparaterna .-tora s”årighetL’r att fa tillfred::,ställande
kurtvågsmottagning förelegat , dels beroende på att
blandarrören i allmänhet il-ke svänga särskilt bra, dels på
Il rent naturlig allmän tendens lill akuslisk återkoppling.
Det sista har delvis vi;:a t sig härröra från mekanisk instabililet
i blandarröret. SåI”äl i ovannämnda batterisuper som
i alla näls up rarna användas Nt par för Aga-Baltie speciella
lekni;:ka arrangemang för att förbättra kortvågen. Det ena,
SOrti effektiv t förmimkar tendel1 ~ Il till akustisk återkoppling,
b lir i tn’mgsvis omkoppling av apparatens selekti,·ilel
till elt bredare seleklivitetsläge vid vridning av våglängd2­
0mkopplaren till kortv ågsläge_ I stället för den vanliga breddell
4,5 kels i smalaste läget, mätt vid 6 dB signal ökning,
flis genom inkopplin;r ikoppling~varv i mellanfrekvens) a\’
klangfärgskontrollens ll1ellan::eleklivitetsläge en bredd av ca
rif!. 3. Av delta diagrall/ framgår ökningen
;’ den automrlliska volym.kontrollens effektivi·
let, da regl ering sker ä n'” på lågfrekv ensröret

Som bekant har icke radioindustrien under de senaste
åren kunnat uppvisa några revolutionerande nyheter,
och om AGA-apparaterna för denna säsong kan man i stort
sett säga detsamma. Däremot ha vissa detaljer betydligt för·
bälLrats, och i apparaterna ingående elektriska principer och
mekaniska utföringsformer ha underkastats en modernisering,
som för köparen äro tydligt märkbara vid en jämförelse
med tidigare apparater. Det har trots kriget och
därav följande oerhörda svårigheter med framskaffande av
material lycka ts oss att få fram en hel ny serie av apparater.
På grund av den kritiska leveranssituationen beträffande
många detalj er ha vi tvungits att på flera ställen i
apparaterna vidtaga fabrikatiol13ändringar för användning av
inhemskt material i största möjliga utsträckning, vilket
. u även i arbets· uch\ ulutahänseende för närvarande iir
önskvärt.
ApparatprogramfIlet bestar av två batteriapparater, den
ena en rak detektorapparat med två LF-steg, typ AGA 130,
den andra en 4·rörs super med 1,4 V rör, typ AGA 140.
Båda de..~a apparater äro utrustade med amerikanska rör.
Nätapparaterna äro till antalet fem, två för växelström,
AGA 141 och AGA 151, och tre för allström, AGA 132,
AGA 142 och AGA 152, med fyra, fem och sex rör resp.
Dessa apparater äro, med undantag av typ 132, utrustad{C
med europeiska stålrör. Typ 132 motsvarar ovan nämnda
batteriapparat, utförd för allström, dvs. detektor +2 LF +
likriktare och amerikanska rör.
Hur en lokalmolIagare bör konstrueras.
Typerna 130 och 132 äro tänkta som goda lokalrnottagare,
vilka dock även tack vare en god antennkrets, utruslad
med volymreglering, möjliggöra mottagning al; kraftigare
utländska stationer. Denna apparattyp har ej tillverkats av
AGA under de senaste åren, men i ansågo det motiverat att
i tider som dessa med förminskad köpkraft ater upptaga
tillverkningen aven dylik billig mottagare, o ,h vi ha sökt
att bättre än hittills lösa denna appararLyps olika problem.
Det vanliga sättet att utföra dylika lokalmottaga re är att
förse dem med två rör, detektor och slutsteg. :\ackdelarna
med denna kombination äro, att det normalt icke är möjligt
att utan användande av anoddrossel tillfredsställande utstyra
slutröret, och dessutom blir känsligheten relativt låg. Vi
beslöto oss därför att i stället utföra apparaterna i fråga
med 2 LF·steg, vilka kunna motståndskoppl as. Härigenom
erhölls säker utst yrn ing av slutröret även för relativt svaga
stationer, och apparaternas känslighet förbättrades samtidigt
betydligt.
Fig. 2 visar kopplingsschema över apparattyp AGA 132.
Antennen är kopplad över en differentialkondellsator, 50111
fungerar som volymkontroll, till en konde1l3ator på 1500 pF,
vilken ligger i serie med SI ängningskretsen. Dellua metod
iir både enkel och ger en jämn och hög förstärkning över
heJa bandet. Typ 130 är utförd på liknande sätt och har en
synnerligen låg strömförbrukning.
AGA 140 batterisuper är i huvudsak lika den fölTa året
tillverkade AGA typ 40 men innebär dock vissa förbätt·
ringar i elektri;kt hänseende och har dessutom utförts så,
atl en skalbelysningslampa, vilken får ström fran tt ~eparat
ficklampsbatteri, tändes genom intryckning al’ klangfärgskontrollens
ratt. Då denna ratt släppes, släcke” skalbelys·
ningen automatiskt.

 

AGA 151

deel 2 Lika litet som någon annan av marknadens apparater
innehåller AGA:s nya 6-rörs super några revolutionerande
nyheter. Men den förenar i sig några av
de mest värdefulla bland de senare årens framsteg.
AGA:s stabila kortvåg ger Eder många stationer extra
– kraftiga som lokalstationer. Tryck på lokalknappen,
så h ar Ni Sverigeprogramme t i en blink – oavsett vad
Ni lyssnat på förut. Den n ya inställningsratten är både
snabb- och fininställning – snabbhet och precision
på samma gång. AGA:s nya klangkontroll ger Er 10
bestämda m öjligheter att välja på – alltid rättvisa åt
tal och ton. H ör sedan det utmärkta ljudet och se den
vackr a lådan i exotiskt trä – då förstår Ni varför AGA
151-152 är en av de mest sålda apparaterna i sin
prisklass.
Skaffa Er en AGA -radio ­
152
KRONOR
330.­
men den är en ovanligt bra radio

AGA’:s goda kortvåg
AGA: s goda kortvåg beror på
ett par speciella AGA-konstruktioner,
vilka äro patentskyddade.
Den ena innebär, att bandbredden
automatiskt ökas, då
apparate n kopplas över på kortvåg.
Hä ri genom minskas te nd
ensen ti ll aku~tisk å te rkoppling
o ch inställ ni ngen blir inte så hårfin.
Vida re hor AGA-kortvågen
du bbel återkoppling i oscillatorn.
Härigenom erhålles linjär
svängningskarakteristik och
jämnare återgivning.
det hör till god ton

Den är inte “revolutionerande”

AGA

151 ­
Lika litet som någon annan av marknadens apparater
innehåller AGA:s nya 6-rörs super några revolutionerande
nyheter. Men den förenar i sig några av
de mest värdefulla bland de senare årens framsteg.
AGA:s stabila kortvåg ger Eder många stationer extra
– kraftiga som lokalstationer. Tryck på lokalknappen,
så h ar Ni Sverigeprogramme t i en blink – oavsett vad
Ni lyssnat på förut. Den n ya inställningsratten är både
snabb- och fininställning – snabbhet och precision
på samma gång. AGA:s nya klangkontroll ger Er 10
bestämda m öjligheter att välja på – alltid rättvisa åt
tal och ton. H ör sedan det utmärkta ljudet och se den
vackr a lådan i exotiskt trä – då förstår Ni varför AGA
151-152 är en av de mest sålda apparaterna i sin
prisklass.
Skaffa Er en AGA -radio ­
152
KRONOR
330.­

AGA 153

Link 153