Radio onderdelen

AGA Safir Typ C nål ej funktionstestad

AGA Safir Typ C nål ej funktionstestad

??? AGA Baltic T3-314

??? AGA Baltic T3-314

 

 

 

1924

1924

1924

 

1924

BALTIC-KONDENSATORN. 

Från A.-B. Baltic, Stockholm, 
ha vi erhållit en 500 cm Baltic-kondensator för 
provning. Densamma har enligt vår åsikt många 
goda egenskaper. Grov- och fininställning sker 
med en och samma ratt. Den graderade skalan 
följer det för grovinställning avsedda systemet 
av rörliga plåtar, under det själva handtaget är 
rörligt i 90° i förhållande till skalan i och för 
fininställning. Denna manövreringsanordning har utan 
tvivel ett visst värde isynnerhet 
vid sökandet efter stationer, med vilka man icke 
tidigare varit i förbindelse.

Vi kunna obetingat rekommendera Baltic-kondensatorn.

Den huvudsakliga förtjänsten hos Baltic-kondensatorn 
synes oss emellertid ligga i att den är en 
kvalitetskondensator med stor mekanisk stabilitet 
och behaglig gång, som kan erhållas till ett mycket 
moderat pris. För experimenterande amatörer är 
det även en praktisk fördel att kondensatorn utan 
montering kan ställas på ett bord och utan vidare 
inkopplas. 

HÖGTALAREN STERLING “DOME”. 

Från A.-B. Aga-Lux i Göteborg har till Radio-Amatören 
för provning översänts en högtalare Sterling 
“Dome”. Vid densammas konstruktion ha de moderna 
strävandena efter ett tilltalande yttre lett till en 
originell form, närmast liknande en bordslampa, såsom 
framgår av våra illustrationer. Man måste medge att 
denna modell verkar trevligare i ett herrrum eller 
en hall än en vanlig stor tratt. 

Högtalaren synes också fylla de anspråk på ljudvolym, 
man kan ställa på en dylik för

BALTIC-KONDENSATORN. 

 

Vi kunna obetingat rekommendera Baltic-kondensatorn. 

HÖGTALAREN STERLING “DOME”. 

Från A.-B. Aga-Lux i Göteborg har till Radio-Amatören 
för provning översänts en högtalare Sterling 
“Dome”. Vid densammas konstruktion ha de moderna 
strävandena efter ett tilltalande yttre lett till en 
originell form, närmast liknande en bordslampa, såsom 
framgår av våra illustrationer. Man måste medge att 
denna modell verkar trevligare i ett herrrum eller 
en hall än en vanlig stor tratt. 

Högtalaren synes också fylla de anspråk på ljudvolym, 
man kan ställa på en dylik förinskranka oss till några påpekanden att beaktas vid 
utförandet av den beskrivna apparaten.

I och för undvikande av handkapacitetens inverkan böra 
avstämningskondensatorernas rörliga delar kopplas så 
nära till jord som möjligt, d. v. s. primärkretsens 
kondensator bör vid seriekoppling befinna sig mellan 
primärspolen och jord och glödströmsbatteriets 
minuspol bör jordas. Dessutom tillråda vi utprovning 
av den lämpligaste anslutningen av detektorns 
gallerläcka. I fig. i är den visad förbunden med 
glödströmsbatteriets pluspol, men detta är ej alltid 
bäst. 

Rörande tävlingsbestämmelserna har redan yttrats, 
att desamma begränsade 
deltagarnas möjligheter att utveckla någon större 
grad av uppfinningsrikedom, vilket dock kan ha varit 
berättigat med hänsyn till det ännu föga utvecklade 
experimenterandet inom de bredare lagren av svenska 
amatörer. Huru mycket annorlunda skulle dock ej 
tävlingsresultatet ha kunnat se ut om man begärt 
exempelvis den effektivaste mottagaren med användande 
av högst 3 rör och utan förmåga att utstråla egna 
svängningar? Men den tid är väl snart inne, då man 
kan vänta att genom en tävling få fram verkligt 
nya uppslag, ägnade att tekniskt och ekonomiskt 
lösa de speciella problem, som mottagningen i vårt 
land innebär.         A. P.

1924

 

1925

1925

1925

 

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

 

 

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

1926

Tweede Radiosalon 1926 in Scheveningen

Tweede Radiosalon 1926 in Scheveningen