oxylid

Oxylid

 

Blickman, Johan Alex. – Werktuigkundig en electrotechnisch
ingenieur, lid der firma Koopman & Co. te Amsterdam.
– Geh. te Amsterdam op 27 Oct. 1879 als zoon
van Henri Gerardus Blickman, medeoprichter van ^
firma Koopman & Co., en Johanna Aleida Vrolijk. – B. s
echtgenoote, Carolina Anna Hattenschwijler, schonk hem
een zoon, John Richard, geb. 28 Mei 1918. – B. bezocht de
5-j. H.B.S. te Amsterdam, was leer jongen aan de fabriek der
fa. H. K. Jonker en Zoon te A’dam en studeerde daarna
aan de Techn. Hooge School te Zürich. – In 1904 scheepte
hij zich in naar Noord-Amerika, waar hij als bedrijfsingenieur
in dienst trad bij de Westinghouse Electric Manufacturing
Comp. te Pittsburg.
In1908 werd hij door deze maatschappij overgeplaatst naar de
MaffeiSchwartzkopff Werke A.G. te Berlijn en bij de Bergmann
Electr. Werke A.G. te Berlijn voor het bouwen van de
eerste electrische locomotieven voor de Duitsche rijksspoorwegen.
In 1912 keerde hij als bedrijfsingenieur naar
Pittsburg terug. Na den oorlog 1914—1918 belastte B. zich
met de leiding der technische afdeeling van de fa. Koopman
& Co. te Amsterdam; in 1921 is hij als firmant in de
onderneming opgenomen. Zij heeft veel connecties in
Zweden, Engeland en Amerika, in verband waarmede B.
dikwijls in genoemde landen vertoeft. – Hij is comm. van
een industrieele onderneming, de A.B. Imo-Industrie te
Stockholm, iets waarvoor een bijzondere vergunning van
de Zweedsche regeering vereischt wordt. B. is verder
comm. van de N.V. Ned. Gas-Accumulator Mij. te Amsterdam,
van de N.V. Oxylid, Amsterdam, de N.V. Ned. Ericsson
Telefoon Mij. te Gilze-Rijen, en ook van de A.B.
Broms Regulator, Malmö. – Verder is B. lid van de American
Society Mechanical Engineers en van het Kon. Inst.
voor Ing. – Met Mr. N. W. Sidder maakte B. van 1925-1926
een oriëntatiereis naar Oost-Indië, welke reis heeft geleid
tot de stichting van een kantoor te Bandoeng. – Hij is
onderscheiden met een benoeming tot ridder in de
Wasa-orde van Zweden. – De watersport is zijn grootste
liefhebberij. Hij is Water-Consul der Kon. Zweedsche Zeilvereeniging,
de K.S.S.S. – Olympiastraat l, Amsterdam

1-10-1932 Den Haag

Vos, Anthon. – Directeur der N.V. Nederlandsche Gasaccumulator
Mij. te Amsterdam. — Geb. 16 Oct. 1877 te
Bolsward als zoon van Willem Vos en Maria Louisa
Stüvel. – Geh. op 13 Jan. 1916 te Amsterdam met Stephana
Gezina Lammerink. –
Kinderen: Christina, geb. 29 Sept. 1916;
Willem, geb. 6 Jan. 1920. –
V. bezocht de M.U.L.O.-sch. te Bolsward en bekwaamde zich daarna
practisch en theoretisch in den machine- en werktuigbouw.
In 1896 trad hij in dienst bij de Techn. afd. der fa. Koopman &
Co. te Amsterdam, waar hij gedurende vele jaren in diverse
posities, o.a. als afd. chef werkzaam was.
Vele malen vertoefde hij voor deze firma in het buiten-
land, o.a. in 1909/10 in Ned. Oost-Indië, waar onder zijn
leiding de eerste dissousgas-verlichting der rijtuigen van
de Staatsspoorwegen op Java werd ingevoerd, voor welk
doel toen tevens een dissousgas-vulstation te Bandoeng
werd gebouwd. Hierna werd door de Stoomtramwegmaatschappijen
op Java eveneens dit zgn. AGA verlichtingssysteem
voor hare rijtuigen toegepast. – In 1917 werd,
mede op initiatief van Koopman & Co., de Ned. Gasaccumulator
Mij. opgericht, met het doel het vervaardigen van
en den handel in dissousgas en zuurstof en de hierbij toegepaste
apparaten en materialen, alles volgens het AGAsysteem
van Dr. Gustaf Dalen, Zweedsch Nobelprijswinnaar
voor Natuurkunde (1912). V. werd tot dir. dezer
N.V. benoemd, terwijl hij in 1924 tevens benoemd werd
tot directeur der inmiddels door genoemde Mij. aangekochte
N.V. Ned. Acetyleengas- en Carbid Mij. De N.V.
Ned. Gasacc. Mij. exploiteert thans 3 gasvulstations, te
Duivendrecht, Overschie en Nuth (L.), terwijl in de laatste
jaren in de beide eerste tevens zuurstof wordt gefabriceerd.
Het dissousgas en de zuurstof worden hoofdzakelijk
geleverd aan scheepswerven, machinefabrieken, smeden,
enz. voor de autogene metaalbewerking, terwijl voorts alle
toestellen en materialen volgens het AGA-systeem (zoowel
voor dissousgas als electr.) worden geleverd, zooals
boeien en bakens, vliegveld- en vliegrouteverlichting,
spoor- en tramrij tuigverlichting, overwegsignalen, verkeerssignalen,
radiopeilers enz. Een der jongste AGAfabrikaten
is het AGA-Fornuis, dat hier te lande wordt
gefabriceerd en reeds groote toepassing vindt. — V. werd
in 1937 benoemd tot dir. van de N.V. Oxylid, welke Mij.
zich ten doel stelt den handel in AGA-radiatoren voor
Centr. Verwarming, welke in de AGA-fabrieken worden
gefabriceerd. – Teding van Berkhoutlaan 9A, Aerdenhout.

6-10-32

17-1-1933

Binckhorstlaan 175 Den Haag

1934 telefoonboek Den Haag

Sickler, Mr. Nicolaas Willem. – Assuradeur en koopman.
– Geb. te Akkrum op 31 October 1895, als zoon van Herman
Theodorus Sickler, notaris, en Cornelia Zuleima
Hennequin. – Zijn echtgenoote, Aleida Johanna Schreuder,
schonk het leven aan HermanTheodorus, geb. 19 Mei 1924;
Helena Sophia, geb. 10 Juli 1926 en Nicolaas Willem, geb. 3 Augustus 1933.
– S. bezocht het Gymnasium te Leeuwarden.
Hij vervulde van 1914 tot 1918 militairen dienst en verliet het leger als
res. Ie luitenant van het Reg. Grenadiers.
Vervolgens studeerde hij rechten aan de Universiteitte Leiden tot
1922, welk jaar hij voor het grootste gedeelte in Engeland doorbracht ter
voltooiing van zijn studiën. Daarna werkte hij ten kantore
der firma Koopman & Co. te Amsterdam. In 1925
scheepte hij zich in voor het maken van een oriëntatiereis
naar Oost-Indië, waar de firma na zijn terugkeer een bijkantoor
opende te Bandoeng. S. werd in 1926 als firmant
opgenomen in de firma te Amsterdam en een jaar later
trad hij als vennoot toe tot de fa. Sickler, Bonger & Co.,
welke firma zich speciaal op het gebied der transportverzekering
beweegt. In 1936 is S. benoemd tot directeur van
de N.V. Verzekering-Maatschappij „De Zee”. De firma
Koopman & Co., opgericht op l April 1887, vormt de
voortzetting van de zaken der van 1794 dateerende firma
Gebr. Hooglandt. Ten kantore der firma ontstonden reeds
spoedig twee geheel uiteenloopende afdeelingen: behalve
met assurantiën houdt de firma zich bezig met technische
zaken. — S. is verder nog commissaris van de N.V. Kantoor
voor Machinebreukverzekering en Inspectie „Praevenio”
en van de N.V. „Oxylid”, beide te Amsterdam. Hij heeft
zitting in het Bestuur van de Vereen, van ter Amsterdamsche
Beurze vertegenwoordigde bandassuradeuren en
in versch. andere besturen, die zich op het gebied van de
verzekering bewegen. Onder zijn maatschappelijke functies
dient vooral die van bestuurslid der Vereen. „Handelsonder
wij s” te worden genoemd. — S. maakte tal van
zakenreizen, en wel behalve naar Ned. Oost-Indië, naar
de V.S., Denemarken, Engeland, Frankrijk en Zweden. –
J. J. Viottastraat 33, Amsterdam-Z.

Aktiebolaget stathmos nynäshamn. Koopman & co. Amsterdam – Bandoeng

24-6-1935

10-8-37

15-4-39

15-4-39

28-7-1942

29-7-1942

29-7-1942

Herengracht 370 Amsterdam

1945

Vastlegging van het AGA logo
Oxylid AGA-Staalplaat-Radiatoren N.V.

1946

MGE0098 PDF Bestand