Acetyleendissous Maatschappij Magondeaux

 Acetyleendissous Maatschappij Magondeaux

Terheyden

later AGA

APPAREILS MAGONDEAUX ECLAIRAGE des AUTOMOBILES CAMION CANOTS 1921

Eigendom AGA museum

Eigendom AGA museum

Eigendom AGA museum

Eigendom AGA museum

  

1922

 

Bouteille Magondeaux ouest eclair  1922

 

 

Le  pistolet extincteur Magondeaux

  

1923

  

 2 mei 1923 No. 02505

 

 1923 no. 10876

 

 

Magondeaux 1923

Nieuwe Rotterdamsche Courant 29-2-1924

 

 

 

29-02-1924

 

  

Algemeen Handelsblad 29-2-1924

Hier wordt het Franse woord Appareils gebruikt ( apparaten )

Dus Magondeaux is een onderdeel van het Franse moederbedrijf.

  

 

 

 

  

Phare à carbure avec réservoir Magondeaux

Phare à carbure avec réservoir Magondeaux

8-3-1924

 
 

 Limburgs dagblad 12-03-1924

3-10-1924

25-10-1924

 

 

 

 

 

 

 

 

29-10-1924

 

 

 

 

 

Middelburgsche courant 30-10-1924.

K. G. H. Vijgeboom

 

 

MAGONDEAUX, taillight resp. number plate lamp acetylene with reflector, not restored original condition, length 50 cm,

Rückleuchte bzw. Kennzeichenbeleuchtung Azetylen mit Reflektor, unrestaurierter Originalzustand, Länge 50 cm 

 Achterlicht, respectievelijk. kentekenplaatverlichting met reflector acetyleen, niet gerestaureerde originele staat, lengte 50 cm.

 

 

Pubblicità mista su pagina originale 1925 Magondeaux Matchless Candele Lion

 

 

 2 oude acetyleen cilinders met reduceer

 

Franse moederbedrijf

 

 Acetilene disciolto MAGONDEAUX – Pubblicità del 1925

 

 

Limburger koerier 27-3-1925.

 

 

04-1925

 

24-4-25

17-9-1925 

 

 

 

Paris 1923

 

 

 

Eclairage Magondeaux

 

 

 

Lampe acétylène portative Sté des Appareils Magondeaux

 

 

 

 

100_Francs_Societe_des_Appareils_Magondeaux_Paris_1927

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 7-7-1927

 

 

 

phare acetylene Magondeaux monté sur ma 175 mb2 motobecane 1927.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant 13-3-1928.

 

 

 

Tilburgsche courant 13-3-1928

 

 

 

 

10 juli 1928

 

 

Voiture Phare MAGONDEAUX Aigle 1929.

 

 

 

 Part Magondeaux Headlights

 

 

 

 

   

vuuraansteker op acetyleen

 

 

       

 

 

 

             

 octrooi Magondeaux

 

 

 

 

Eclairage Magondeaux 1930
Verlichting Magondeaux 1930

 

Het Vaderland 18-5-1931

 

 

 

11-10-1932

 

 

 

1935 solextank. 

 

 

Magondeaux -Old acetylene tank for old car – for carbide lamps

Bouteille Appareils Magondeaux

Mandatory Credit: Photo by Kharbine-Tapabor/Shutterstock (6051087ge)
Eclairage Magondeaux acetylene bicycle lamps, promotional packaging, c. 1920s
Art (Prints & illustrations) – various

 

 

 

15-12-1937

 

1937

 

 

7-7-1938

 

Leeuwarder courant 12-10-1939

 

 

 

 

 

4 foto`s van een cilinder met Franse beschrijving

           

 

 

 

Overleden P.J.J.L. Gadiot  5 mei 1940

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 18-5-1940

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 27-11-1941

Magondeaux Willemstraat 17 Breda

 

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 7-3-1942

 

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 16-4-1942.

 

 

this is a fueltank for running board

 

 

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 28-12-1942.

 

 

 

Dagblad van Noord-Brabant 30-3-1943

 

 

 

 

 

29-08-1945

Chris Hovestad

 

 

 

 

 

 

 

10-09-1946

 

 

 

 

De tijd 19-02-1949.

 

 

 

19-2-49

22-2-1949

09-05-1949

12-10-1950

 

 

 

 

Nieuwsblad van het Noorden 17-10-1952

 

 

 

10-10-1955

 

 

 

31-10-1961

 

 

 

 

                             De Tijd   01-08-1964

 

 

 

04-08-1964

31-10-1964

 

 

 

 

De Tijd 17-11-1967.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
05-12-1967
 
 
 
 
3-10-1968
 
 
 
 
3-4-1969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mei 1969
 
 
 
 
 
 
 
juni 1969
 
 
 
 
 
23-04-1970
 
 
 
 
 
Limburgsch dagblad 8-9-1971
 
 
 
Hergroepering Europese industriële gassen
AMSTERDAM — De Franse L’air Liquide groep en de Zweedse AGAgroep hebben overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van industriële gassen in Nederland, België en Luxemburg. De activiteiten van beide ondernemingen op dit terrein zullen in de Benelux worden gecombineerd in de vorm van joint-ventures. op fifty-fifty basis. In Nederland heeft de .’Mnt-ventureovereenkomst betrekking op de twee bedrijven van L’air Liquide ‘De Alblas’ en ‘De Graafstroom’ in Alblasserdam en op AGA Nederland met haar volledige dochters F’ectro Zuuren Waterstoffabriek en Acetyleendissous Maatschappij Magondeaux. AGAdochter Nederlandsche Radiatoren- en Apparatenfabriek in Nuth (L.) blijft buiten de overeenkomst.

AGA verwacht voor de sector industriële gassen voor 1971 een omzet van ongeveer ƒ 37 min. en heeft in de gassector circa 600 man in dienst. ‘De Graafstroom’ en ‘De Alblas’ hebben een gezamenlijke’ omzet van ƒ 11 min. Het personeel van alle ondernemingen zullen overgaan naar de jointventure.

AGA gaat een bod uitbrengen op de nog uitstaande minderheid van aandelen in de Belgische dochter Sogaz. Behalve de samenwerking in de Benelux zal L’air Liquide 50 pet. van de aandelen verwerven in AGA’s Duitse dochter, die op haar beurt alle aandelen zal krijgen van de Duitse dochter van L’air Liquide. De Duitse deelneming in het AGA-bedrijf in de Bondsrepubliek zal worden gefinancierd door een aandelenemissie van L’air Liquide. Een voorstel hiertoe zal binnenkort aan aandeelhouders van L’air Liquide worden voorgelegd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
13 september 1971
Concentratie in industriegassen
De Franse l’Air Liquide-groep en de Zweedse AGA-groep hebben overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van industriële gassen in Nederland, België en Luxemburg. De activiteiten van beide ondememimgen op dit terrein zullen in de Benelux werden gecombineerd in de vorm van joint-ventures op fity-fify basis, aldus AGA Nederland NV.
In Nederland heeft de joint-venture-overeenkomst betrekking op de twee Air Liquide-bedrijven .,De Alblas” en „De Graafstroom” in Alblasserdam en op AGA Nederland NV met haar volledige dochters nv Electro Zuur- en Waterstoffabriek en nv Acetyleendissous Maatschappij Magondeaux. AGA-dochter Nederlandsche Radiatoren- en Apparatenfabriek nv in Nuth (L) blijft buiten de overeenkomst. Het nieuwe bedrijf dat door de samenwerking van genoemde bedrijven zal ontstaan zal voor de helft in het bezit zijn van Air Liquide en voor de helft van AGA Nederland, De verantwoordelijkheid voor het bestuur berust bij AGA. AGA verwacht voor de sector industriële gassen voor 1971 een omzet van ongeveer ƒ 37 mil. en heeft in de gassector circa 600 man in dienst. .,De Graafstroom” en „De Alblas” hebben een gezamenlijke omzet van ƒ …… Het personeel van alle ondernemingen zal overgaan naar de joint-venture.
 
 
 
 
15-5-1972
 
 
 
 
 
 
 
 Roger Puiffe van Magondeaux was een belangrijke bijdrage aan de evolutie van de auto-verlichting in het begin van de twintigste eeuw.
Né en 1883 dans le Périgord, Magondeaux émigre aux Etats-Unis en 1904.
Geboren in 1883 in de Perigord, Magondeaux emigreerde naar de Verenigde Staten in 1904.
Doué pour les affaires, il créé à New York une société de taxis puis une société d’import-export d’automobiles.
Talent voor het bedrijfsleven, creëerde hij een New Yorkse taxi-bedrijf en een import-export van auto’s.
En 1912, Magondeaux décide de revenir en France.
In 1912, Magondeaux besluit om terug te keren naar Frankrijk.
Dans l’hexagone, l’acétylène s’est imposé comme éclairage pour les automobiles.
In de zeshoek, acetyleen zich als verlichting voor auto’s.
Cependant le système utilisé, basé sur des génératrices à deux réservoirs (eau et carbure) est difficile à maintenir et relativement dangereux (à forte pression l’acétylène peut devenir explosif).
Maar het gebruikte systeem, gebaseerd op het genereren van twee tanks (water en carbide) is moeilijk te onderhouden en relatief gevaarlijk (hoge druk acetyleen kunnen explosief).
Magondeaux a alors l’idée de remplacer la génératrice par une invention dont le brevet lui a été cédé lors de son séjour aux Etats Unis.
Magondeaux dan het idee van het vervangen van de generator met een uitvinding waarvan het patent is toegewezen aan hem tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten.
Celle-ci consiste en une bouteille d’acier contenant de l’acétylène sous pression.
Het bestaat uit een stalen cilinder met acetyleen onder druk.
Pour stabiliser le gaz, la bouteille est rempllie de kapok imprégné d’acétone (composé qui dissout l’acétylène et le rend inexplosif).
Het stabiliseren van de gas, de fles is rempllie kapok gedrenkt in aceton (verbinding die acetyleen oplost en maakt het niet-explosieve).
Fixée sur le marchepied des voitures, la bombone est facile à remplacer.
Gefixeerd op de werking van auto’s, de fles is eenvoudig te vervangen.
Un détendeur permet de régler le débit de sortie du gaz vers le phare.
Een toezichthouder stelt het output snelheid van het gas naar de vuurtoren.
Ce système va connaître son essor pendant la première guerre mondiale.
Dit systeem is bekend dat het ontwikkelen tijdens de eerste wereldoorlog.
En 1922 est créée la société Magondeaux avec ses 50 succursalles et 2000 garages assurant la distribution des bouteilles à acétylène sur tout le réseau routier français et sur plusieurs pays frontaliers.
In 1922 werd het bedrijf opgericht met 50 Magondeaux succursalles 2000 garages en voor de distributie van acetyleen cilinders op alle Franse wegen en een aantal buurlanden.
Des usines de production sont construites, une à Port Marly, une autre à Décines et une autre encore à Baccarat.
Productie-installaties worden gebouwd, een in Port Marly, de ander naar Decines en nog een in Baccarat.
A partir de 1931, le code de la route imposant des feux de croisement, Magondeaux va produire des phares à acétylène adaptés à cette nouvelle législation (avec un bec à haut débit et un autre bec à bas débit).
Vanaf 1931, de verkeersregels imposante koplampen, zal Magondeaux produceren acetyleen koplampen aangepast aan deze nieuwe wetgeving (met een breedband-rekening en een ander wetsvoorstel laag tarief).
Vers les années 30 l’éclairage automobile à l’acétylène étant peu à peu supplanté par l’électricité, Magondeaux suis l’évolution du marché et achète un fabriquant de phrares électriques avec une usine à Aubervilliers.
Tot 30 jaar in de automotive verlichting acetyleen geleidelijk verdrongen door elektriciteit, Magondeaux’m veranderende markt en koopt een fabrikant van elektrische phrares met een fabriek in Aubervilliers.
Pendant ce temps, les bouteilles à acétylène poursuivent leur carrière dans l’éclairage public, militaire et ferroviaire.
Ondertussen acetyleenflessen hun loopbaan in de openbare verlichting, spoor-en militaire.
Mais la crise économique qui frappe l’Europe au milieu des années 30, entraîne le déclin des établissements Magondeaux.
Maar de economische crisis die Europa geraakt in het midden van de jaren ’30, wat leidt tot de daling van de instellingen Magondeaux.
Ceux-ci se reconvertissent pendant le seconde guerre mondiale dans la production de filtres et de masques à gaz.
Ze schakelen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de productie van filters en gasmaskers.
Puis, pendant l’occupation Magondeaux mettra au point une nouvelle méthode pour fabriquer du gaz de charbon pour les véhicules gazogènes.
Dan, tijdens de bezetting Magondeaux zal een nieuwe methode om kolen-gas te produceren voor voertuigen vergassers.
Mais les établissements Magondeaux ne retrouveront jamais leur prospérité d’avant guerre.
Maar instellingen Magondeaux nooit vinden hun vooroorlogse welvaart.
Ils disparaissent en 1948 et leur fondateur décède en 1964.
Ze verdwijnen in 1948 en hun stichter overleed in 1964.
vertaling google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1974
 
 
 
 
 
1974
 
 
 
 
 
 
 
 
Flag Counter

vanaf 11-05-2013