Valmiera

AGA Valmiera

 

 Valmierasse na voorbeeld te bouwen in Estland ( het is onduidelijk, waar de foto weg komt, welke plant.)

 

*****

 

AGA Valmierā būvēs gāzu sadales rūpnīcu
2005. gada 19. decembris plkst. 13:54
Autors: Rudīte Šmite

Nākampavasar Valmierā SIA AGA, kas ir vadošais rūpniecisko gāzu uzņēmums Baltijā, plāno sākt gaisa gāzu sadales rūpnīcas celtniecību. Investīcijas jaunajā ražotnē būs 15 miljoni EUR. Rūpnīcu plānots atvērt 2007. gada rudenī, un tā būs Baltijā pirmā AGA gaisa gāzu sadales rūpnīca, kur gadā saražos apmēram 40 miljonus kubikmetru skābekļa un slāpekļa. Jaunā ražotne SIA AGA ļaus apgādāt Baltijas tirgu ar gaisa gāzēm, ko līdz šim uzņēmums importēja no kompānijas rūpnīcām ārvalstīs. Šogad AGA prognozē 5,7 miljonu latu apgrozījumu, kas būs par 16,3 % vairāk nekā pērn.

 

Valmierā atklāj pirmo AGA gaisa sadales rūpnīcu Baltijā

TVNET

2007. ceturtdiena 11. oktobris 13:50

Šodien, 11.oktobrī, AGA Valmierā atklāj gaisa sadales rūpnīcu, kas ir uzņēmuma pirmā gāzu ražotne Baltijā. Turpmāk AGA Baltijas valstu tirgu apgādās ar Valmierā ražoto skābekli un slāpekli.

„Vietējās ražotnes izveide ļauj uzlabot un paplašināt sadarbību ar mūsu klientiem, paātrināt skābekļa un slāpekļa piegādes, elastīgi reaģēt uz pieprasījumu un piedāvāt vislabāko servisu. Savukārt mūsu klientiem tas ir labs stimuls jaunai attīstībai, kas rosinās izmantot jaunākās tehnoloģijas, kam nepieciešams skābeklis un slāpeklis. Izveidojot jauno gaisa sadales rūpnīcu, mēs speram lielu soli tuvāk mūsu klientiem ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, kā arī Krievijā un Baltkrievijā,” saka AGA SIA ģenerāldirektors Olavs Ķiecis.

Vietējā gāzes ražotne garantē stabilu vietējā tirgus apgādi ar skābekli un slāpekli, jo līdz šim AGA sašķidrinātās gāzes ieveda no uzņēmuma rūpnīcām Polijā un Somijā.

Valmieras gaisa sadales rūpnīca nerada videi kaitīgus izmešus, tās izveidē izmantotas jaunākās un modernākās tehnoloģijas, galveno uzmanību veltot drošībai un ekonomijai. Jaunā gaisa sadales rūpnīca patērē par 15-20% mazāk elektriskās enerģijas nekā līdzīgas rūpnīcas pirms 10 gadiem. Rūpnīcu tehnoloģiski apgādāja AGA māsas uzņēmums Linde Engineering, kam kriogēno iekārtu būvēšanā ir vairāk nekā simt gadu pieredze.

„Rūpnīcas izveide Valmierā ir galvenais stūrakmens mūsu biznesa attīstībai ne tikai Latvijā, bet visā Baltijas reģionā. Mēs esam pārliecināti par Baltijas reģiona potenciālu un nākotnes perspektīvām, un ražotne Valmierā ir skaidra zīme, ka esam spējuši attīstīt biznesu reģionā, kas attaisno šādas investīcijas,” saka Jans Bekvals, Ziemeļeiropas reģiona vadītājs.

Rūpnīca ir pilnībā automatizēta, un tā darbosies tālvadības režīmā no Zviedrijas 24 stundas diennaktī. Rūpnīcā strādās arī vietējie operatori, kas pamatā rūpēsies par iekārtu preventīvo apkopi.

Par godu jaunās rūpnīcas atklāšanai AGA Vidzemes reģionālajam atbalsta centram „Dardedze” dāvināja rotaļu laukumu.

AGA SIA ir Latvijas vadošais uzņēmums rūpniecisko un medicīnisko gāzu jomā, kas apkalpo vairāk nekā 10 000 klientu, piedāvājot inovatīvus risinājumus gāzu lietojumam metālapstrādē, pārtikas rūpniecībā, farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. Uzņēmums Latvijā darbojas kopš 1992

 

 

 

 Für AGA, Valmiera/Lettland wurde eine Coldbox (Maße 29.600 x 4.660 x 3.620 mm, 61,8 to Gewicht) über Lübeck, Paldiski/Estland nach Valmiera transportiert. Auftragnehmer war die Fa. Baumann, Bonn, die für diesen Transport einen 10-achsigen Plattformwagen mit Verlängerungsträgern einsetzte.

 

*****

 

 

 

 

Route: LV Ventspils ferry terminal – LV Valmiera
Dim.: 48,00 x 4,50 x 4,60m / 140,00 tn.

 

 

Zuurstof fabriek te Valmiera Estland

 

 

 

 

 

From start up ASU Valmiera, Lativa

photo from Carsten Hinze

 

Test run 2008 Valmiera

photo from Carsten Hinze

 

 

Viņ­ce­turt­dien no rī­ta sva­rīgs no­ti­kums bi­ja SIA Val­pro — pro­jek­ta Gā­zes ba­lo­nu in­spi­cē­ša­na un at­bil­stī­bas pār­vēr­tē­ša­na ie­tva­ros val­mie­rie­ši pa­rak­stī­ja lī­gu­mu ar AGA So­mi­jas uz­ņē­mu­mu par ša­jā val­stī ap­ri­tē eso­šo AGA gā­zes ba­lo­nu in­spi­cē­ša­nu.

 

Attēlā:

UZ SADARBĪBU! Ce­turt­dien pēc lī­gu­ma pa­rak­stī­ša­nas mā­ji­nie­ki un cie­mi­ņi drau­dzī­gā pul­ci­ņā ap­mek­lē­ja Val­pro gā­zes apa­rā­tu ser­vi­su: (no krei­sās) SIA Val­pro in­spek­ci­jas die­nes­ta va­dī­tājs Kris­taps Ce­riņš, Oy AGA Ab So­mi­ja lo­ģis­ti­kas va­dī­tājs Ol­li Ha­a­pa­nen, SIA Val­pro in­spek­ci­jas die­nes­ta meis­tars Val­dis Prau­liņš, Oy AGA Ab So­mi­ja ra­žo­ša­nas va­dī­tājs Pek­ka Va­ah­te­ra, SIA Val­pro val­des priekš­sē­dē­tājs Ai­vars Fle­mings, SIA Val­pro ra­žo­ša­nas va­dī­tājs Rus­lans So­si­no­vičs, AGA UAB Lie­tu­va lo­ģis­ti­kas va­dī­tājs Ar­tu­ras Kirklys un AGA SIA Lat­vi­ja val­des lo­cek­lis Ha­rijs Te­te­ris.

Oy AGA Ab So­mi­ja ra­žo­ša­nas va­dī­tājs Pek­ka Va­ah­te­ra at­zi­na, ka ar Val­pro gā­zu ra­žo­tājs AGA ko­o­pe­rē­jas jau pie­cus ga­dus. Līdz šim Val­mie­rā ti­ka in­spi­cē­ti un at­tie­cī­go ser­vi­sa ap­strā­di iz­gā­ja Bal­ti­jas val­stīs iz­man­to­tie AGA gā­zes ba­lo­ni, sa­ņe­mot la­bas at­sauk­smes no sa­dar­bī­bas part­ne­riem. Kad so­mi mek­lē­ju­ši, kam uz­ti­cēt AGA ba­lo­nu in­spi­cē­ša­nas pro­ce­dū­ru, līdz ar Val­pro pie­dā­vā­ju­mu bi­ju­šas al­ter­na­tī­vas arī Zvied­ri­jā un Dā­ni­jā, to­mēr, vi­su pa­ma­tī­gi iz­kal­ku­lē­jot, Oy AGA Ab So­mi­ja pa­li­ku­si pie ko­mer­ci­ā­li iz­de­vī­gā­kā — Val­mie­ras — pie­dā­vā­ju­ma.

MĀJUPCEĻAM GATAVI. Šie gā­zes ba­lo­ni jau vi­su ne­pie­cie­ša­mo re­ha­bi­li­tā­ci­jas kur­su uz­ņē­mu­ma Val­pro ra­žot­nē iz­gā­ju­ši, no­krā­so­ti un no­mar­ķē­ti, lai ce­ļo­tu vis­pirms uz AGA gā­zes uz­pil­des sta­ci­ju, bet pēc tam — pie AGA klien­tiem So­mi­jā.

 
Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
8. Februāris, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

 

 

Hard day’s evening, AGA

Photo from Edgars Makšims

 

 

Photo from Edgars Makšims

 

 

AGA Latvia Valmiera ASU

Photo from Edgars Makšims

 

 

Photo from Lena Dahl, Sweden

 

 

Photo from ‎Carsten Hinze

Ice on Evapporate ASU Lativa.

 

Photo from ‎Carsten Hinze

Test run 2008 Valmiera, Opning ASU Lativa 2008

 

Photo from ‎Carsten Hinze

From start up ASU Valmiera, Lativa. Opning ASU Lativa 2008

 

AGA, Valmiera Lettland

 

 

Tomi Grönfors Os Koskinen is bij Visit Valmiera.