Sandviken

Sandviken

 end?

 

 

 

Fotograf: Roger Wallenius

 

google tranlate

AGA put in Gävle and moves production from Sandviken 

20 employees affect.

Gas producer Aga shut its warehouse in Gävle and moves his flaskgasfyllning in Sandviken to Enkoping. Det betyder att 20 personer riskerar att bli av med jobbet. That means 20 people can lose my job.

 

Bakgrunden till att Aga drar ner i Gästrikland är att företaget satsar på en ny toppmodern anläggning i Enköping.The background to the Aga pulls down in Gästrikland is that the company is investing in a new ultra-modern facility in Enkoping.

 

– Det är en offensiv satsning. – It is an aggressive move. Vi investerar 300 miljoner kronor i en ny, högautomatiserad fabrik, säger Johan Pettersson, produktionschef för Aga i Norden. We are investing SEK 300 million in a new, highly automated factory, says Johan Pettersson, Production Manager in the Nordic region.

Lagret på Lötängsgatan i Gävle stängs helt och det gör att tio personer blir av med jobbet. Store on Lötängsgatan in Gävle is fully closed and that makes ten people lose their jobs. Lika många berörs när flaskgasfyllningen flyttas från Sandviken till Enköping. Just as many are concerned when flaskgasfyllningen moved from Sandviken to Enkoping.

Förändringarna ska dock inte träda i kraft förrän om två år. The changes will not take effect until two years.

AGA will close down in Gävle and moving parts of the production in Sandviken to Enkoping.

 

– Vi har informerat facket och samtal har påbörjats, säger Johan Pettersson, produktionschef på AGA Nordeuropa. – We have informed the union and discussions have begun, says Johan Pettersson, Production Manager of AGA Northern Europe.

På torsdagen fick anställda på AGA Gas i Sandviken och Gävle information om omorganisationen. On Thursday, employees of AGA Gas in Sandviken and Gävle information about the reorganization. Inom två år försvinner totalt 20 tjänster från de två arbetsplatserna i Gästrikland. Within two years, lost a total of 20 posts from the two workplaces in Gästrikland.

 

Det är med anledning av att AGA satsar 300 miljoner kronor på en högautomatiserad anläggning i Enköping som ska vara i drift 2017. It is because of that AGA is investing SEK 300 million on a highly automated plant in Anyang to be operational 2017.

I Sandviken arbetar totalt 30 personer på företaget. In Sandviken, working a total of 30 people at the company. 10 av dem är berörda när produktionsavdelningen och flaskgasverksamheten flyttar till Enköping. 10 of them are concerned, when the production department and bottled gas operations are moving to Enkoping.

På lagret i Gävle jobbar 10 personer i dag. At the warehouse in Gävle work 10 people today. Lagret ska stängas och tjänsterna försvinner. The warehouse will be closed and services are disappearing. I stället flyttas lagret till Enköping där fokus kommer ligga på flaskgas. Instead moved the warehouse to Enkoping where the focus will be on bottled gas.

Även AGA i Växjö läggs ned och flyttar till Enköping. AGA also in Växjö will be closed and moved to Enkoping.

Totalt kommer ett 40-tal jobb finns att söka på den nya anläggningen i Enköping som tas i drift hösten 2017. A total of 40 jobs are to look at the new plant in Anyang put into operation in autumn 2017.

– Det är en offensiv satsning, en av de största i vår historia. – It is an aggressive move, one of the largest in our history. Personalen får möjlighet att söka de nya tjänsterna. The staff will be able to search the new services. Eftersom vi informerar två år i förväg finns det också möjlighet till naturliga avgångar eller andra omplaceringsmöjligheter under tiden för personalen, säger Johan Pettersson. Because we inform two years in advance, there is also the possibility of attrition or relocation opportunities over time for staff, says Johan Pettersson.

Vad har du att säga till de anställda som känner oro? Wnhat have you to say to the employees who feel anxiety?

– Vi ger informationen i ett väldigt tidigt skede och personalen hinner få lång tid på sig för omställning, säger han. – We give the information in a very early stage and the staff have time to get a lo

g time for reassignment, he says.

Sandviken 

I Sandviken driver AGA en luftgasfabrik och en anläggning för framställning av vätgas

Fina AGA svampar i Sandviken

Photo from Linda Johansson

 

The time

AGA bygger ny fabrik i Sandviken Zweden

AGA Gas, en Sandvik heeft een overeenkomst getekend voor de levering van waterstof aan een aantal van Sandvik fabrieken in Zweden.

Avtalet innebär att AGA bygger en ny anläggning i Sandviken.

 Sandviken

Visste du att…

  • … AGAs största produktionssite i Sverige ligger i Sandviken med ca 35 medarbetare i produktionen i Sandviken och ca 10 i Gävle där lager och logistik finns i en helt nybyggd logistikanläggning.
  • … I Sandviken jobbar man med luftgaser. Råvaran är (gratis) luft där de utvinner syrgas, nitrogen och argon med mera. På andra orter utvinner man medicingaser, gasol och specialgaser.
  • … Den senaste investeringen på AGA i Sandviken gick på ca 110 miljoner och är ett led att förse Sandvik och andra kunder i landet med vätgas. Denna vätgas skickas vidare via pipeline till Sandvik och via vägtransporter till övriga Sverige.
  • … Även den nya Viking Line båten Viking Grace är ett samarbete med AGA då den drivs med LNG (Naturgas Som AGA tillverkar i Nynäshamn.)

”Vi i Västra Gästrikland och Gävleborg
behöver skapa lönsamhet och bygga
en gemensam plattform att stå på för
att ha råd med en produktion inom
Sverige. Då är det viktigt med
samarbeten mellan företag.”
Håkan Karlsson, uppvuxen i Storvik har
jobbat över hela Europa, men alltid haft
Sandviken som bas. De senaste fem åren
har han jobbat som marknadsansvarig för
AGA, även då med Sandviken som bas
 
 
Är det taget i sandviken
 

Sandviken

Här på AGA Gas industriområde i Sandviken ska en ny vätgasfabrik byggas under 2012 och 2013.

MaserFrakt Gävle Alltransport på AGA Sandviken

Gävle Alltransport

Gävle Alltransport

z  AGA GastjaensterProjekt 1501 Sand GHY ny vätgasanläggning AGA Gas Sandviken

Bij AGA gas Sandviken

Met Kerstin Almen bij AGA gas Sandviken

Sandviken

Photo Dennis Alesis ( Sandviken)

Lossing i Sandviken

Aga Gas AB i Sandviken

Därför är Sandviken bland de första i Sverige att satsa på vätgasbilar

APEX har fått uppdraget att prefabricera samt installera ny backup-anläggning för syrgas åt AGA-CRYO

APEX vill tacka AGA Gas i Sandviken för uppdraget och förtroendet samt

för ett mycket gott samarbete på site.

AGA BOWLINGKLUBB 1962, SANDVIKEN, GÄSTRIKLAND