bloed hartlongmachine

AGA bloed, hartlongmachine

 

AGA Medical, Dalen museum.

Dalen Museum Zweden

Hjärt-lung-maskinen som en släkting till Gunilla varit med och utvecklat

Medische uitvoering, een bloedpomp

een bloedpomp met filters, medisch

Maskinen består av 3 delar och är hjulförsedd AGA

  • 1904-
  • Funnen omärkt vid inventering 2009.
  • MH 77
  • MS 13210. Hjärt- lungmaskin. L 75 cm, B 75 cm, H 105 cm utan lampa och droppställning. Tillverkare: AGA AB Medical Division, Lidingö, Sverige. Modell: MH 77. Tillverkningstid: 1970-talet. Tidig hjärt- lungmaskin. Användes under 1970-talets första hälft. Som en diskmaskin med skivor. Blod pumpades och syresattes. Blodet skakades om, fastnade på skivorna och syresattes. Problemet med maskinen var att de röda blodkropparna sprack och maskinen kunde högst användas 1 tim. Till maskinen finns en bruksanvisning, se Uppgiftsbok 93. Funnen omärkt vid inventering 2009. Förvärvat från: okänt Typ av förvärv: okänt
  • Maskinen består av 3 delar och är hjulförsedd. Underst pumpdelen med slangar till nästa del där blodet syresattes. Överst en manöverdel med reglage och mätare för bl.a. flöde, rotation, temperatur m.m. I maskinen skakades blodet och fastnade på skivor där det syresattes. Ett problem med maskinen var att de röda blodkropprna sprack, och kunde därför bara användas under 1 timmes tid. Bruksanvisning finns.

Oxygenator. Av metall. Apparat för syresättning av blodet, hjärt-lungmaskin 1915

Apparat för syresättning av blodet, hjärt-lungmaskin.

Apparat för syresättning av blodet, hjärt-lungmaskin.

Apparat för syresättning av blodet, hjärt-lungmaskin.

The heads of the Polish cardiosurgical centers kept in touch with their friends in the West. For instance, Prof. L. Manteuffel would invite to Warsaw Clarence Crafoord with his anesthesiologist, Olle Friedberg, and Ake Senning and Wiking Olaf Bjork, the surgeons from Stockholm. They worked on AGA heart?lung machine with plate or disc oxygenator they brought from Sweden. Their demonstrative operations performed on Plocka Street aroused enormous interest and only the chosen had the honor to observe those innovative heart and aorta surgeries. The Wroclaw center, on the other hand, where Wiktor Bross reconstructed after the war (in cooperation with Stefan Koczorowski) and took over in 1946 a former department of Mikulicz?Radecki (Mikulicz?Radecki managed the department in the period 1890-1905 and in 1905, he performed the world?s first open chest surgery (extirpation of mediastinal tumor) using a personally modified Sauerbruch?s low pressure chamber) cooperated with German colleagues, namely Rudolf Zenker of Munich and Ernst Derra of Düsseldorf.

De hoofden van de Poolse cardiosklinieken hielden contact met hun vrienden in het Westen. Prof. L. Manteuffel bijvoorbeeld, nodigde met zijn anesthesist Olle Friedberg en Ake Senning en Wiking Olaf Bjork, de chirurgen uit Stockholm, Warschau Clarence Crafoord uit. Ze werkten aan een AGA-hart-longmachine met plaat- of schijfoxygenator die ze uit Zweden hadden meegenomen. Hun demonstratieve operaties uitgevoerd op Plocka Street wekte een enorme belangstelling en alleen de uitverkorenden hadden de eer die innoverende hart- en aorta-operaties te observeren. Het centrum van Wroclaw, aan de andere kant, waar Wiktor Bross na de oorlog werd gereconstrueerd (in samenwerking met Stefan Koczorowski) en in 1946 een voormalige afdeling van Mikulicz overnam. ‘Radecki (Mikulicz’ Radecki beheerde het departement in de periode 1890-1905 en in 1905 voerde hij ’s werelds eerste open thoraxchirurgie (uitroeiing van mediastinale tumor) uit met behulp van een persoonlijk aangepaste Sauerbruch’s lagedrukkamer), die hij samenwerkte met Duitse collega’s, namelijk Rudolf Zenker van München en Ernst Derra van Düsseldorf.

sugflaska – AGA AB

Hjärtlungmaskin

respirator