Berlin Sprudel

Berlin Sprudel

 

Foto gemaakt door Rudolf Obigt op 9 jan. 1907

Fabricage van vastkoolzuur Berlijn 

 

 

 

1926 

 

 

1927 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maart 1939 

 

 

 

 

Geschäftsbrief-C-G-Rommenhöller-Berlin-1937

 Begründer der modernen Kohlensäureindustrie Bronzemedaille 1931

 

 

 

 

 

 

 

Berlin Begas-Brunnen 1900

Algemeen Handelsblad 13-5-1928

 

1899

Berlin, Becas Brunnen, 1898

Berlin, Herkules-Brunnen am Lützow-Platz 1910

Kantoren van Rommenhöller Königsallee 37  Grunewald Berlin

Berlin Schloss Brunnen

Algemeen Handelsblad 13-5-1928

Berlin, Wrangel Brunnen, Goldfischteich, Denkmal d. Königin Luise

Die Reichtümer Rumäniens und ihre Ausbeutung Rommenhöller CG

Berlin-Friedrichshain  Brunnen  Märchenbrunnen

Berlin-Tiergarten, Der Herkules-Brunnen auf dem Lützowplatz 1904

 Berlin  Wandersbursche ruht sich am Brunnen aus

Dr. Ir. C. G. ROMMENHÖLLER .
landgenoot dr. ir. C. G. Rommenhöller
schreef onze Berlijnsche correspondent eenige
jaren geleden, toen de heer Rommenhöller
75 jaren werd, een uitvoerige mededeeling,
waaraan wij nu het volgende ontleenen:
C. G. Rommenhöller werd den 16en Maart
1853 als Nederlandsch staatsburger in Gelderland
geboren, ging op 17-jarigen leeftijd naar
Rotterdam om voor handel en scheepvaart ongeleid
te worden, maakte zich in 1878 zelfstandig
en verhuisde in 1903 naar Berlijn om
daar het hoofdbureau van zyn te Rotterdam
opgerichte onderneming te vestigen.
In 1888 was Rommenhöller consul, een jaar
later consul-generaal van Roemenië in Rotterdam
geworden. Hij is dat ook in Berlijn gebleven.
En zijn standaard-werk: „Grocz-Rumanien,
seine ökonomische, soziale, finanzielle
und politische Struktur, speziell seiner Reichtümer”,
een boek van 735 bladzijden, dat in
1926 tegelijk in het Fransch en in het Duitsch
verscheen, bewijst, hoe ernstig hij zijn plichten
als vertegenwoordiger van de handelsbelangen
van dit Balkan-Koninkrijk opvat.
Maar Rommenhöller is steeds warm-voelend
Mederlander gebleven. Nooit klopten Nederlandsche
Vereenigingen te Berlijn vergeefs
bij hem aan als fondsen voor de viering van
nationale feestdagen noodig waren. In het
byzonder „Nederland en Oranje” had zgn onverzwakte
belangstellig*. En toen deze Vereeniging
haar 40-jarig bestaan vierde, benoemde
zij den heer Rommenhöller tot eere-lid.
Maar slechts zeer weinigen wisten, dat de
Nederlander Rommenhöller aan de spits
stond van de koolzuur-industrie over de geheele
wereld.
Een leeraar in de scheikunde te Hannover,
dr. Raydt, had tusschen 1870 en ’80 gewerkt
asn zijn ontdekking door middel van een perspomp
het gas koolzuur vloeibaar te maken.
Hy slaagde er in, een compressor te maken,
die in een uur tyds eenige kilogrammen van
dit gas in vloeibaren vorm deed overgaan. De
eerste firma, die het belang van de uitvinding
van Raydt inzag, was Krupp in Essen, die hat
vloeibare koolzuur in zijn kanonnenfabriek
toepaste om uitgesleten kajionnenloopen zeer
snel af te koelen, zoodat dan de ringen zonder
moeite verwijderd konden worden. Raydt verschafte
zich de voornaamste patenten en
werkte met de firma Kunheim in Berlijn
samen, die in 1881 met Raydt een contract
sloot voor de toepassing van vloeibaar koolzuur
by het uitsehenken van bier en het vervaardigen
van kunstmatig mineraalwater.
Ondanks vele verbeteringen zou het vloeibare
koolzuur toch niet populair geworden zijn,
als Rommenhöller niet ingegrepen had.
Hij voerde een proces tegen de A. G. für
Kohlensaure Industrie in Beriyn, die over de
Raydt-patenten beschikte en wist te bereiken
dat deze patenten nietig verklaard werden. Nu
was de weg voor een zegenrijke’ concurrentie
vry. Maar Rommenhöller ging verder, richtte
fabrieken en opslagplaatsen op in Duitschland
niet alleen, maar in alle deelen der wereld (o.a.
ook in Rotterdam) en slaagde er ten slotte in,
zoowel koolzuurhoudend bronwater uit tal van
bronnen (o. m. het Victoriawater uit Oberlahnstein,
de bron te Hönningen aan den Ryn,
Obermendig aan het Laacher Meer, enz.) als
kunstmatig vloeibaar koolzuur in over de geheele
aarde verspreide fabrieken zoo goedkoop
in den handel te brengen, dat tegenwoordig
geen kroegbaas in het kleinste dorp zyn bier
meer zonder vloeibaar koolzuur aftapt, en geen
kleine mineraalwaterfabriek meer zonder de
bekende stalen flesschen met koolzuur v/erken
kan. Rommenhöller fabriceerde ook de bekende
speciale spoorwegwagons voor vloeibaar koolzuur,
die 6 tot 10.000 kg vloeibaar koolzuur
kunnen opnemen. Zyn onderneming, die haar
hoofdzetel in Beriyn heeft, beschikt over fabrieken,
bronnen en opslagplaatsen niet alleen
in geheel Duitschland, maar ook nog in Rotterdam,
New /ork, Londen, Danzig, Warschau,
Rybnik, Weenen, Johannesburg, enz.
By gelegenheid van zyn 75en verjaardag
werd de heer Rommenhöller door de Technische
Hoogeschool te Berlijn-Charlottenburg
benoemd tot dr. ir. honoris causa wegens zijn
buitengewone verdiensten.

12 mei 1939

10 mei 1940

20 juni 1940

cilinder kraan

Werder-Havel Rommenhöller Berlin