aga radio 1924

AGA radio 1924

 

Baltic-Blocket BL

Baltic-Blocket BL

Baltic-Blocket BL

Baltic-Blocket BL

Baltic-Blocket BL

 

BALTIC-KONDENSATORN. 

Från A.-B. Baltic, Stockholm, 
ha vi erhållit en 500 cm Baltic-kondensator för 
provning. Densamma har enligt vår åsikt många 
goda egenskaper. Grov- och fininställning sker 
med en och samma ratt. Den graderade skalan 
följer det för grovinställning avsedda systemet 
av rörliga plåtar, under det själva handtaget är 
rörligt i 90° i förhållande till skalan i och för 
fininställning. Denna manövreringsanordning har utan 
tvivel ett visst värde isynnerhet 
vid sökandet efter stationer, med vilka man icke 
tidigare varit i förbindelse.

 

 

Den huvudsakliga förtjänsten hos Baltic-kondensatorn 
synes oss emellertid ligga i att den är en 
kvalitetskondensator med stor mekanisk stabilitet 
och behaglig gång, som kan erhållas till ett mycket 
moderat pris. För experimenterande amatörer är 
det även en praktisk fördel att kondensatorn utan 
montering kan ställas på ett bord och utan vidare 
inkopplas. 

Vi kunna obetingat rekommendera Baltic-kondensatorn. 

HÖGTALAREN STERLING “DOME”. 

Från A.-B. Aga-Lux i Göteborg har till Radio-Amatören 
för provning översänts en högtalare Sterling 
“Dome”. Vid densammas konstruktion ha de moderna 
strävandena efter ett tilltalande yttre lett till en 
originell form, närmast liknande en bordslampa, såsom 
framgår av våra illustrationer. Man måste medge att 
denna modell verkar trevligare i ett herrrum eller 
en hall än en vanlig stor tratt. 

Högtalaren synes också fylla de anspråk på ljudvolym, 
man kan ställa på en dylik för

BALTIC-KONDENSATORN. 

Från A.-B. Baltic, Stockholm, 
ha vi erhållit en 500 cm Baltic-kondensator för 
provning. Densamma har enligt vår åsikt många 
goda egenskaper. Grov- och fininställning sker 
med en och samma ratt. Den graderade skalan 
följer det för grovinställning avsedda systemet 
av rörliga plåtar, under det själva handtaget är 
rörligt i 90° i förhållande till skalan i och för 
fininställning. Denna manövreringsanordning har utan 
tvivel ett visst värde isynnerhet 
vid sökandet efter stationer, med vilka man icke 
tidigare varit i förbindelse.

Den huvudsakliga förtjänsten hos Baltic-kondensatorn 
synes oss emellertid ligga i att den är en 
kvalitetskondensator med stor mekanisk stabilitet 
och behaglig gång, som kan erhållas till ett mycket 
moderat pris. För experimenterande amatörer är 
det även en praktisk fördel att kondensatorn utan 
montering kan ställas på ett bord och utan vidare 
inkopplas. 

Vi kunna obetingat rekommendera Baltic-kondensatorn. 

HÖGTALAREN STERLING “DOME”. 

Från A.-B. Aga-Lux i Göteborg har till Radio-Amatören 
för provning översänts en högtalare Sterling 
“Dome”. Vid densammas konstruktion ha de moderna 
strävandena efter ett tilltalande yttre lett till en 
originell form, närmast liknande en bordslampa, såsom 
framgår av våra illustrationer. Man måste medge att 
denna modell verkar trevligare i ett herrrum eller 
en hall än en vanlig stor tratt. 

Högtalaren synes också fylla de anspråk på ljudvolym, 
man kan ställa på en dylik förinskranka oss till några påpekanden att beaktas vid 
utförandet av den beskrivna apparaten.

I och för undvikande av handkapacitetens inverkan böra 
avstämningskondensatorernas rörliga delar kopplas så 
nära till jord som möjligt, d. v. s. primärkretsens 
kondensator bör vid seriekoppling befinna sig mellan 
primärspolen och jord och glödströmsbatteriets 
minuspol bör jordas. Dessutom tillråda vi utprovning 
av den lämpligaste anslutningen av detektorns 
gallerläcka. I fig. i är den visad förbunden med 
glödströmsbatteriets pluspol, men detta är ej alltid 
bäst. 

Rörande tävlingsbestämmelserna har redan yttrats, 
att desamma begränsade 
deltagarnas möjligheter att utveckla någon större 
grad av uppfinningsrikedom, vilket dock kan ha varit 
berättigat med hänsyn till det ännu föga utvecklade 
experimenterandet inom de bredare lagren av svenska 
amatörer. Huru mycket annorlunda skulle dock ej 
tävlingsresultatet ha kunnat se ut om man begärt 
exempelvis den effektivaste mottagaren med användande 
av högst 3 rör och utan förmåga att utstråla egna 
svängningar? Men den tid är väl snart inne, då man 
kan vänta att genom en tävling få fram verkligt 
nya uppslag, ägnade att tekniskt och ekonomiskt 
lösa de speciella problem, som mottagningen i vårt 
land innebär.         A. P.


Materielen till
“Den enklaste återkopplaren”

(beskriven i detta nummer)
    1 st.    Baltic variabel kondensator med
fininställning, ebonitskala och ratt.
1 “    Igranic glödströmsreostat med
fininställning.
1 ”     RM-2 lampa.
1 ”     försänkt lamphållare.
1 ”     Dubiliers gallerkondensator 200 cm.
1 ”     “          ” läcka, 2 megohm.
1 ”     “          passagekondensator, 1000 cm.
1 ”     omonterad Honeycomb-spole
(duolaterallindad), 100 varv.
6 ”     klämskruvar.
1 ”     ebonitplatta, 150 x 200 x 5 mm.
1 ”     bonad trälåda.
Samtliga delar. . . . . . . Kr. 59:—
A.-B. Aga-Lux i Göteborg
Östra Hamngatan 15
Telefon:
Utställningen 9695 * Kontoret 9595

A.-B. AGA Lux Götenborg

Aktiebolaget Lux bildades 1901 för att tillverka ljusstarka fotogengaslampor för utomhusbruk, så kallade Luxlampor. Från början höll bolaget till på Kungsholmen i Stockholm, men 1908 flyttades verksamheten till nybyggda och mer ändamålsenliga lokaler på Lilla Essingen.

Elektricitetens genombrott gjorde dock att efterfrågan på Luxlampor blev allt mindre. Orosmolnen började hopa sig över Luxfabriken på Lilla Essingen och aktien sjönk. Man började leta efter nya produkter.

På hösten 1913 blev det hausse på Lux-aktien när det blev känt att bolaget inom kort skulle lansera lysbojar och klippljus avsedda för acetylen. Lux såg alltså ut att bli en allvarlig konkurrent till Aga (Aktiebolaget Gasaccumulator).

Agas motdrag blev att försöka köpa upp Lux. Det lyckades 1916. Vid det laget tillverkade och sålde Lux även dammsugare, termostater, karbidlampor och automatiska eldsläckningsanordningar.

Aktiebolaget Aga-Lux i Göteborg bildades 1917 för att ta hand om försäljningen i västra Sverige av allt det som AGA och Lux tillverkade.

Aga sålde hälften av sina aktier i Lux till Axel Wenner-Gren 1918, och året därpå slog Wenner-Gren ihop ett försäljningsbolag han ägde, Svenska Elektron AB, med sin del av Lux. Resultatet blev Elektrolux (Electrolux med ”c” först 1957). Agas återstående aktieinnehav såldes till Elektrolux 1923.

Aga-Lux i Göteborg blev nu ett dotterbolag till Aga och Agas filial i Västsverige. Man började även sälja radioapparater.

Deras rundradiokatalog från 1924 innehöll mottagare tillverkade av SRA (Svenska Radioaktiebolaget), ett bolag som Aga var delägare i fram till 1927 och som sålde under varumärket Radiola. Katalogerna från 1926-27 hade apparater tillverkade av SRA, Aga och Baltic.

Aga-Lux övertogs av moderbolaget från årskiftet 1946-47 och är borta ur 1948 års telefonkatalog.


Aktiebolaget Baltic hade bildats 1908 med syfte att tillverka och sälja separatorer och mejerianläggningar. Bolaget sålde i huvudsak på export, men hade haft svårt att få betalt för sina produkter under och efter första världskriget 1914-18. Bolaget tvingades därför i likvidation 1921. Även ett nybildat AB Baltic upphörde 1923. Tillverkning och försäljning fortsatte dock. Man gav inte upp.

Aktiebolaget Baltics VD sedan 1916, Lars Henrik Kylberg (bror till göteborgskoloristen Carl Kylberg), befann sig i USA långa perioder åren 1919-21 för att utveckla ett av företagets dotterbolag. Där hörde han radioutsändningar för första gången och anade att det nya fenomenet skulle kunna leda till goda affärsmöjligheter.

År 1924 förmådde han Baltics styrelse att starta tillverkning av byggsatser för radioapparater vid Salénius verkstäder i Mariehäll, som ingick i koncernen och som sedan länge tillverkat delar till separatorer och mejerianläggningar. Satsningen visade sig lyckosam, och Salénius verkstäder fick byta namn till AB Baltics Mekaniska Fabrik.

Efter en brand år 1927 i Baltics verkstäder i Södertälje, där man bland annat tillverkade separatorer, tvingades ägarna sälja företaget.

Aga (Aktiebolaget Gasaccumulator) köpte Baltics radiotillverkning 1928 och bildade dotterbolaget Baltic Radio AB, som 1931 slogs samman med Agas radioavdelning och blev Aga-Baltic Radio AB

Aga-Baltic Försäljnings AB hade huvudkontor vid Norra Bantorget i Stockholm och filialer i Malmö och Sundsvall, medan AB Aga-Lux i Göteborg tog hand om försäljningen i västra Sverige.

Syftet med Aga-Baltic Radio AB var att tillverka och sälja radioapparater, ljudfilmsapparater samt marinradio. Bolaget var även skandinavisk representant för Hazeltine Corporation och Compagnie Générale de T.S.F.

All radiotillverkning vid Baltic-fabriken i Mariehäll flyttades till Agas anläggningar på Lidingö en bit in på 30-talet.